МК  |  EN  |  FR  |  DE  

гимназија

Средно општинско училиште

Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп

Официјална веб страна на СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп
facebook logo tviter logo g+ logo youtube logo vikipedija logo

Часови по хемија

 

часови по хемија

Учебна 2017/2018 година

 

 ppt ikonce Квантитативна аналитичка хемија  Поставено на 11.02.2018

 ppt ikonce Напонски ред на металите  Поставено на 01.02.2018

 ppt ikonce Редокс процеси  Поставено на 26.01.2018

 ppt ikonce Редокс реакција - единечна замена  Поставено на 25.01.2018

 ppt ikonce Квалитативна - аналитичка хемија  Поставено на 21.01.2018 

 ppt ikonce D - елементи  Поставено на 19.01.2018

 ppt ikonce Пресметување на pH (*за професионалци) Поставено на 13.01.2018

 ppt ikonce Пуфери Поставено на 11.01.2018

 ppt ikonce Хидролиза  Поставено на 27.12.2017

 ppt ikonce Автопротолиза и pH  Поставено на 18.12.2017

 ppt ikonce Протолити  Поставено на 11.12.2017 

 ppt ikonce Јонски равенки Поставено на 06.12.2017 

 ppt ikonce Задачи од хемиска рамнотежа Поставено на 02.12.2017 

 ppt ikonce Хемиска рамнотежа Поставено на 22.11.2017

 ppt ikonce Систем Поставено на 17.11.2017

 ppt ikonce Нуклеарна хемија Поставено на 23.10.2017

 ppt ikonce Кинетика на хемиските реакции Поставено на 17.10.2017

 ppt ikonce Енергетика на хемиските реакции Поставено на 27.09.2017

 ppt ikonce Вовед во хемиски процеси Поставено на 12.09.2017

 

Презентации поставени во учебната 2016/2017година

ppt ikonce Електролити Поставено на 11.05.2017

ppt ikonce Раствори Поставено на 30.04.2017

ppt ikonce Дисперзни системи Поставено на 16.04.2017

ppt ikonce Номенклатура на Неоргански соединенија Поставено на 19.03.2017

ppt ikonce Неоргански соединенија Поставено на 13.03.2017

ppt ikonce P - елементи Поставено на 06.03.2017

doc ikonce Прашања од екстерното тестирање 2015 год. Поставено на 19.02.2017

ppt ikonce S - елементи Поставено на 19.02.2017

ppt ikonce Градба на гасови, течности и цврсти тела Поставено на 13.02.2017

ppt ikonce Водородна врска Поставено на 08.02.2017

ppt ikonce Метална врска Поставено на 07.02.2017

ppt ikonce Диполен момент Поставено на 05.02.2017

swf ikonce Хибридизација Поставено на 04.02.2017

ppt ikonce Хибридизација Поставено на 04.02.2017

ppt ikonce Ковалентна врска Поставено на 31.01.2017

ppt ikonce Хемиски врски, Јонска врска Поставено на 27.01.2017

ppt ikonce Периоден систем Поставено на 25.12.2016

ppt ikonce Електронска конфигурација и Периоден систем Поставено на 13.12.2016

ppt ikonce Валентни електрони Поставено на 08.12.2016

ppt ikonce Електронска конфигурација Поставено на 03.12.2016

ppt ikonce Гасови и гасни закони - II дел Поставено на 17.11.2016

ppt ikonce Електронска структура на атомот Поставено на 16.11.2016

ppt ikonce Атомски и масен број; Изотопи и изобари Поставено на 06.11.2016

ppt ikonce Теории за градба на атом Поставено на 05.11.2016

ppt ikonce Гасови и гасни закони I дел Поставено на 28.10.2016

ppt ikonce Стехиометрија - основи на хемиско сметање Поставено на 18.10.2016

ppt ikonce Физички величини Поставено на 10.10.2016

ppt ikonce Валентност Поставено на 27.09.2016

ppt ikonce Хемиски симболи формули и равенки Поставено на 27.09.2016

ppt ikonce Хемиски закони Поставено на 26.09.2016

ppt ikonce Супстанци Поставено на 22.09.2016

ppt ikonce Хемијата како природна наука Поставено на 22.09.2016

ppt ikonce Како хемијата станала наука Поставено на 20.09.2016

ppt ikonce Потеклото на елементите Поставено на 11.09.2016

 Презентации поставени во учебната 2015/2016 година

ppt ikonce Номенклатура на органски соединенија Поставено на 20.02.2016

ppt ikonce Механизам на реакции; Електрофилна ароматска супституција Поставено на 10.02.2016

ppt ikonce Анимации за биохемија (прв дел) Поставено на 29.01.2016

ppt ikonce Анимации за ензими и кинетика  на ензими Поставено на 23.01.2016

ppt ikonce БЕНЗЕН обновено на 20.12.2015

ppt ikonce АЛКЕНИ поставено на 08.12.2015

ppt ikonce ДНА поставено на 25.11.2015

ppt ikonce ЕНЗИМИ обновено на 25.11.2015

ppt ikonce ПРОТЕИНИ поставено на 20.11.2015

ppt ikonce НОМЕНКЛАТУРА НА АМИНО КИСЕЛИНИ И ПЕПТИДИ поставено на 17.11.2015

ppt ikonce АМИНО КИСЕЛИНИ поставено на 11.11.2015

ppt ikonce ВИТАМИНИ поставено на 24.10.2015

ppt ikonce ЛИПИДИ поставено на 11.10.2015

ppt ikonce ДИСАХАРИДИ И ПОЛИСАХАРИДИ поставено на 07.10.2015

ppt ikonce ЈАГЛЕХИДРАТИ II дел поставено на 25.09.2015

ppt ikonce ЈАГЛЕХИДРАТИ поставено на 15.09.2015

ppt ikonce ВОВЕД ВО БИОХЕМИЈА поставено на 11.09.2015

ppt ikonce ИСТРАЖУВАМЕ И УЧИМЕ  поставено на 09.09.2015

 

 Презентации поставени во учебната 2014/2015 година

ppt ikonce АМИНИ, ФИЗИЧКИ И ХЕМИСКИ СВОЈСТВА поставено на 01.06.2015

ppt ikonce АМИНИ поставено на 27.05.2015

ppt ikonce ДЕРИВАТИ НА КАРБОКСИЛНИТЕ КИСЕЛИНИ поставено на 07.05.2015

ppt ikonce КАРБОКСИЛНИ КИСЕЛИНИ поставено на 03.05.2015

ppt ikonce АЛДЕХИДИ И КЕТОНИ поставено на 05.03.2015

ppt ikonce ФЕНОЛИ поставено на 17.02.2015

ppt ikonce АЛКОХОЛИ поставено на 08.02.2015

pdf ikonce ПРАШАЊА И ЗАДАЧИ ПО ХЕМИЈА поставено на 29.01.2015

ppt ikonce ДРУГИ АРОМАТИЧНИ СОЕДИНЕНИЈА поставено на 02.01.2015

ppt ikonce АРЕНИ поставено на 02.01.2015

ppt ikonce АЛКИЛ ХАЛОГЕНИДИ поставено на 06.12.2014

ppt ikonce ЦИКЛОАЛКАНИ поставено на 02.12.2014

ppt ikonce АЛКИНИ поставено на 22.11.2014

ppt ikonce ДИЕНИ поставено на 13.11.2014

ppt ikonce НОМЕНКЛАТУРА НА ОРГАНСКИ СОЕДИНЕНИЈА поставено на 02.11.2014

ppt ikonce АЛКАНИ поставено на 14.10.2014

ppt ikonce КЛАСИФИКАЦИЈА НА ОРГАНСКИТЕ СОЕДИНЕНИЈА поставено на 13.10.2014

ppt ikonce ФУНКЦИОНАЛНИ ГРУПИ поставено на 24.09.2014

ppt ikonce ОСНОВНИ ТИПОВИ НА ЧЕСТИЧКИ И РЕАКЦИИ ВО ОРГАНСКАТА ХЕМИЈА поставено на 20.09.2014

ppt ikonce ИЗОМЕРИЈА КАЈ ОРГАНСКИТЕ СОЕДИНЕНИЈА поставено на 18.09.2014

ppt ikonce ГРАДБЕНИ ЕДИНКИ НА ЖИВАТА МАТЕРИЈА поставено на 15.09.2014

ppt ikonce ПРЕТСТАВУВАЊЕ НА ОРГАНСКИТЕ СОЕДИНЕНИЈА поставено на 15.09.2014

ppt ikonce ПОЛАРНОСТ И ИНДУКТИВЕН ЕФЕКТ поставено на 11.09.2014

ppt ikonce ХИБРИДИЗАЦИЈА НА ЈАГЛЕРОДЕН АТОМ поставено на 10.09.2014

ppt ikonce ВОВЕД ВО ОРГАНСКА ХЕМИЈА поставено на 04.09.2014

 

Презентации поставени во учебната 2013/2014 година

БЕЗБЕДНОСТ ВО ЛАБОРАТОРИЈАТА поставено на 17.05.2014

КИСЕЛИ ДОЖДОВИ поставено на 17.05.2014

ЕЛЕКТРОХЕМИСКИ ПРОЦЕСИ поставено на 16.03.2014

ТЕОРИИ ЗА КИСЕЛИНИ И БАЗИ поставено на 24.01.2014

ЕЛЕКТРОНСКА КОНФИГУРАЦИЈА - вежби поставено на 04.12.2013

ЕЛЕКТРОНСКА КОНФИГУРАЦИЈА поставено на 04.12.2013

ЕЛЕКТРОНСКА СТРУКТУРА НА АТОМОТ поставено на 27.11.2013

АТОМСКИ И МАСЕН БРОЈ поставено на 12.11.2013

ГРАДБА НА АТОМОТ поставено на 12.11.2013

ВЕЖБИ задачи од хемиско сметање поставено на 31.10.2013

МАТЕМАТИКА И ХЕМИЈА поставено на 12.10.2013

МОЛАРНИ ВЕЛИЧИНИ поставено на 12.10.2013

ХЕМИСКИ СИМБОЛИ, ФОРМУЛИ И РАВЕНКИ поставено на 26.09.2013

АГРЕГАТНИ СОСТОЈБИ поставено на 26.09.2013

ХЕМИСКИ РЕАКЦИИ поставено на 23.09.2013

 Презентации поставени во учебната 2012/2013 година

ПРОБЕН ТЕСТ - pdf

ВОВЕД ВО ХЕМИЈАТА - ppt

АЛХЕМИЈА - ppt

ПЕРИОДЕН СИСТЕМ - ppt

ЈОНИ- ppt

ЈОНИ И ЈОНСКИ ВРСКИ - ppt

РАЗЛИКА ПОМЕЃУ ЈОНСКИ И МОЛЕКУЛАРНИ СОЕДИНЕНИЈА - ppt

Напомена:

За да можете да ги гледате презентациите кликнете на Read Only.

napomena

Поставено од проф. Блаже Димески

brojac

Објавено на: 20 Фев 2016

 Сите права се задржани. СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп
Copyright © 2010 - 2018
www.gimprilep.edu.mk. All rights reserved.

QR Код
гимназија