МК  |  EN  |  FR  |  DE  

гимназија

Средно општинско училиште

Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп

Официјална веб страна на СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп
facebook logo tviter logo youtube logo vikipedija logo

Часови по хемија

 

часови по хемија

Учебна 2019/2020 година

read-only

 

ppt ikonce Техники за анализа на структура и функција на протеини II дел  Поставено на 24.02.2020

pdf ikonce Каталог на поими од биохемијата  Поставено на 15.02.2020 ( MAC C Times фонт )

ppt ikonce Техники за анализа на структура и функција на протеини  Поставено на 12.02.2020

ppt ikonce Анимации за DNA  Поставено на 01.02.2020

ppt ikonce Нуклеински киселини  Поставено на 25.01.2020

ppt ikonce Глина и DNA  Поставено на 19.01.2020

ppt ikonce Молекуларeн докинг  Поставено на 15.01.2020

ppt ikonce Биоинформатика: Анализа на кластери*Поставено на 10.01.2020

ppt ikonce Биоинформатика: кластери и дендрограми Поставено на 01.01.2020

ppt ikonce Номенклатура на аминокиселини и пептиди Поставено на 27.12.2019

ppt ikonce Биоинформатика Поставено на 26.12.2019

ppt ikonce Ензими и кинетика на ензимско дејство Поставено на 16.12.2019

ppt ikonce Ензими Поставено на 15.12.2019

ppt ikonce Геномика и протеомика Поставено на 09.12.2019

ppt ikonce Протеомика Поставено на 03.12.2019

ppt ikonce Спектроскопски методи Поставено на 02.12.2019

ppt ikonce Масена спектрометрија на пептиди и протеини Поставено на 28.09.2019

ppt ikonce Интерпретација на мас-спектри* Поставено на 24.11.2019

ppt ikonce Масена спектроскопија Поставено на 23.11.2019

ppt ikonce Протеини Поставено на 16.11.2019

ppt ikonce Амино киселини и пептиди Поставено на 13.11.2019

ppt ikonce Амино киселини Поставено на 07.11.2019

ppt ikonce Витамини Поставено на 04.11.2019

ppt ikonce Липиди Поставено на 03.11.2019

ppt ikonce Дисахариди и полисахариди Поставено на 01.11.2019

ppt ikonce Својства на моносахариди Поставено на 31.10.2019

ppt ikonce Циклични форми на моносахариди Поставено на 28.10.2019

ppt ikonce Стереоизомерија на моносахариди Поставено на 28.10.2019

ppt ikonce Јаглехидрати Поставено на 25.10.2019

ppt ikonce Вовед во биохемија Поставено на 23.10.2019

ppt ikonce Истражуваме и учиме Поставено на 21.10.2019

ppt ikonce Hartree-Fock метода* Поставено на 21.10.2019

ppt ikonce Повеќе електронски системи* Поставено на 13.10.2019

ppt ikonce Квантна хемија и атомски орбитали Поставено на 06.10.2019

ppt ikonce Квантна хемија. Квантни броеви* Поставено на 03.10.2019

ppt ikonce Честички во потенцијална јама* Поставено на 23.09.2019

ppt ikonce Квантна механика и хемиско сврзување Поставено на 15.09.2019

ppt ikonce Е-2 и Е-1 Реакции Поставено на 09.09.2019

ppt ikonce Механизам на реакции во органска хемија - I Поставено на 09.09.2019

ppt ikonce Механизам на реакции во органска хемија - II Поставено на 09.09.2019

ppt ikonce Механизам на реакции во органска хемија - III Поставено на 09.09.2019

ppt ikonce Квантна хемија - I Поставено на 09.09.2019

ppt ikonce Квантна хемија - II Поставено на 09.09.2019

ppt ikonce Квантна хемија - III Поставено на 09.09.2019

ppt ikonce Квантна хемија - IV Поставено на 09.09.2019

ppt ikonce Гранични молекулски орбитали и перициклични реакцииПоставено на 10.07.2019

ppt ikonce Перициклични реакции Поставено на 04.07.2019

ppt ikonce Сигматропски реакции Поставено на 27.06.2019

ppt ikonce Еутрофикација Поставено на 18.06.2019

ppt ikonce Вештачки ѓубрива Поставено на 17.06.2019

ppt ikonce Комбинаторна хемија - II дел Поставено на 10.06.2019

ppt ikonce Комбинаторна хемија Поставено на 03.06.2019

ppt ikonce Нитрозација и азокупловање* Поставено на 06.05.2019

ppt ikonce Hofmann-ово преуредување* Поставено на 06.05.2019

ppt ikonce Hofmann-ова елиминација* Поставено на 05.05.2019

ppt ikonce Базност на амини* Поставено на 04.05.2019

ppt ikonce Добивање на амини* Поставено на 03.05.2019

ppt ikonce Нуклеофилна супституција на ацид-хлориди* Поставено на 03.05.2019

ppt ikonce Hell-Volhard-Zelinsky реакција* Поставено на 01.05.2019

ppt ikonce Амини, физички и хемиски својства Поставено на 30.04.2019

ppt ikonce Амини Поставено на 23.04.2019

ppt ikonce Нитрили и изоцијаниди Поставено на 29.03.2019

ppt ikonce Деривати на карбоксилни киселини Поставено на 27.03.2019

ppt ikonce Карбоксилни киселини Поставено на 25.03.2019

ppt ikonce Имини и енамини Поставено на 13.03.2019

pdf ikonce Каталог на поими од органската хемија Поставено на 12.03.2019

ppt ikonce Добивање на алкохоли со редукција на разни соединенија (за професионалци) Поставено на 11.03.2019

ppt ikonce Нуклеофилна адиција на карбонилна група (за професионалци) Поставено на 09.03.2019

ppt ikonce Алдолна кондензација (за професионалци) Поставено на 07.03.2019

ppt ikonce Michael-ова адиција (за професионалци) Поставено на 05.03.2019

ppt ikonce Wittig-ова реакција (за професионалци) Поставено на 03.03.2019

ppt ikonce Алдехиди и кетони Поставено на 28.02.2019

ppt ikonce Феноли (*за професионалци) Поставено на 16.02.2019

ppt ikonce Тиоли Поставено на 10.02.2019

ppt ikonce Етери и епоксиди Поставено на 03.02.2019

ppt ikonce Синтеза на алкохоли со Grignard-ов реагенс Поставено на 27.01.2019

ppt ikonce Феноли Поставено на 18.01.2019

ppt ikonce Алкохоли Поставено на 17.01.2019

ppt ikonce Механизам на Claisen-ова кондензација Поставено на 14.01.2019

ppt ikonce Dies-Alder реакција II Поставено на 13.01.2019

ppt ikonce Dies-Alder реакција Поставено на 12.01.2019

ppt ikonce Пример за тотална синтеза на рапамицин Поставено на 11.01.2019

ppt ikonce Приципи на органска синтеза Поставено на 06.01.2019

ppt ikonce Алкил-халогениди Поставено на 02.01.2019

ppt ikonce Механизам на реакции; Електрофилна ароматска супституција Поставено на 25.12.2018

ppt ikonce Други ароматични соединенија Поставено на 23.12.2018

ppt ikonce Бензен - за професионалци Поставено на 22.12.2018

ppt ikonce Арени Поставено на 21.12.2018

ppt ikonce Бензен Поставено на 16.12.2018

ppt ikonce Номенклатура на органски соединенија Поставено на 16.12.2018

ppt ikonce Циклоалкани Поставено на 08.12.2018

ppt ikonce Алкини Поставено на 25.11.2018

ppt ikonce Диени (*за професионалци) Поставено на 21.11.2018

ppt ikonce Диени Поставено на 18.11.2018

ppt ikonce Алкени (*за професионалци) Поставено на 16.11.2018

ppt ikonce Функционални групи Поставено на 09.11.2018

ppt ikonce Алкени Поставено на 01.11.2018

ppt ikonce Алкани (За професионалци) Поставено на 22.10.2018

ppt ikonce Алкани Поставено на 13.10.2018

ppt ikonce Класификација на органските соединенија Поставено на 07.10.2018

ppt ikonce Основни типови на честички и реакции во органската хемија Поставено на 03.10.2018

ppt ikonce Изомерија кај органските соединенија Поставено на 24.09.2018

ppt ikonce Претставување на органските соединенија Поставено на 20.09.2018

ppt ikonce Поларност и индуктивен ефект Поставено на 12.09.2018

ppt ikonce Хибридизација кај јагероден атом Поставено на 12.09.2018

ppt ikonce Вовед во органска хемија Поставено на 10.09.2018


ppt ikonce Дефекти на кристали Поставено на 08.09.2018

ppt ikonce Минерали и кристали Поставено на 30.08.2018

ppt ikonce Симетрија на кристали Поставено на 26.08.2018

ppt ikonce Симетрија Поставено на 23.08.2018

ppt ikonce Бравеови решетки Поставено на 12.08.2018

ppt ikonce Кристалографија Поставено на 12.08.2018

ppt ikonce Агрегатни состојби на материјата Поставено на 12.08.2018

 

   Презентации поставени во учебната 2017/2018година

  ppt ikonce Натриум и негови соединенија Поставено на 18.07.2018

  ppt ikonce Сулфур и негови соединенија Поставено на 29.06.2018

   ppt ikonce Бакар Поставено на 02.06.2018

  ppt ikonce Олово Поставено на 08.05.2018

  ppt ikonce Термодинамика (*За професионалци) Поставено на 23.04.2018

  ppt ikonce Азот и неговите поважни соединенија Поставено на 27.03.2018

  ppt ikonce Задачи од Ksp и растворливост (*За професионалци) Поставено на 15.03.2018

  ppt ikonce Електролиза и корозија Поставено на 04.03.2018

  ppt ikonce Хемиска рамнотежа Поставено на 03.03.2018

 ppt ikonce Електрохемиски процеси  Поставено на 26.02.2018

 ppt ikonce Квантитативна аналитичка хемија  Поставено на 11.02.2018

 ppt ikonce Напонски ред на металите  Поставено на 01.02.2018

 ppt ikonce Редокс процеси  Поставено на 26.01.2018

 ppt ikonce Редокс реакција - единечна замена  Поставено на 25.01.2018

 ppt ikonce Квалитативна - аналитичка хемија  Поставено на 21.01.2018 

 ppt ikonce D - елементи  Поставено на 19.01.2018

 ppt ikonce Пресметување на pH (*за професионалци) Поставено на 13.01.2018

 ppt ikonce Пуфери Поставено на 11.01.2018

 ppt ikonce Хидролиза  Поставено на 27.12.2017

 ppt ikonce Автопротолиза и pH  Поставено на 18.12.2017

 ppt ikonce Протолити  Поставено на 11.12.2017 

 ppt ikonce Јонски равенки Поставено на 06.12.2017 

 ppt ikonce Задачи од хемиска рамнотежа Поставено на 02.12.2017 

 ppt ikonce Систем Поставено на 17.11.2017

 ppt ikonce Нуклеарна хемија Поставено на 23.10.2017

ppt ikonce Брзина на хемиски реакции (*за професионалци) Поставено на 18.10.2017

 ppt ikonce Фактори за брзината на хемиските реакции (За да ја гледате презентацијата следете ги упатствата) Поставено на 18.10.2017

 ppt ikonce Кинетика на хемиските реакции Поставено на 17.10.2017

 ppt ikonce Енергетика на хемиските реакции Поставено на 27.09.2017

 ppt ikonce Вовед во хемиски процеси Поставено на 12.09.2017

 

Презентации поставени во учебната 2016/2017година

ppt ikonce Електролити Поставено на 11.05.2017

ppt ikonce Раствори Поставено на 30.04.2017

ppt ikonce Дисперзни системи Поставено на 16.04.2017

ppt ikonce Номенклатура на Неоргански соединенија Поставено на 19.03.2017

ppt ikonce Неоргански соединенија Поставено на 13.03.2017

ppt ikonce P - елементи Поставено на 06.03.2017

doc ikonce Прашања од екстерното тестирање 2015 год. Поставено на 19.02.2017

ppt ikonce S - елементи Поставено на 19.02.2017

ppt ikonce Градба на гасови, течности и цврсти тела Поставено на 13.02.2017

ppt ikonce Водородна врска Поставено на 08.02.2017

ppt ikonce Метална врска Поставено на 07.02.2017

ppt ikonce Диполен момент Поставено на 05.02.2017

swf ikonce Хибридизација Поставено на 04.02.2017

ppt ikonce Хибридизација Поставено на 04.02.2017

ppt ikonce Ковалентна врска Поставено на 31.01.2017

ppt ikonce Хемиски врски, Јонска врска Поставено на 27.01.2017

ppt ikonce Периоден систем Поставено на 25.12.2016

ppt ikonce Електронска конфигурација и Периоден систем Поставено на 13.12.2016

ppt ikonce Валентни електрони Поставено на 08.12.2016

ppt ikonce Електронска конфигурација Поставено на 03.12.2016

ppt ikonce Гасови и гасни закони - II дел Поставено на 17.11.2016

ppt ikonce Електронска структура на атомот Поставено на 16.11.2016

ppt ikonce Атомски и масен број; Изотопи и изобари Поставено на 06.11.2016

ppt ikonce Теории за градба на атом Поставено на 05.11.2016

ppt ikonce Гасови и гасни закони I дел Поставено на 28.10.2016

ppt ikonce Стехиометрија - основи на хемиско сметање Поставено на 18.10.2016

ppt ikonce Физички величини Поставено на 10.10.2016

ppt ikonce Валентност Поставено на 27.09.2016

ppt ikonce Хемиски симболи формули и равенки Поставено на 27.09.2016

ppt ikonce Хемиски закони Поставено на 26.09.2016

ppt ikonce Супстанци Поставено на 22.09.2016

ppt ikonce Хемијата како природна наука Поставено на 22.09.2016

ppt ikonce Како хемијата станала наука Поставено на 20.09.2016

ppt ikonce Потеклото на елементите Поставено на 11.09.2016

 Презентации поставени во учебната 2015/2016 година

ppt ikonce Анимации за биохемија (прв дел) Поставено на 29.01.2016

ppt ikonce Анимации за ензими и кинетика  на ензими Поставено на 23.01.2016

ppt ikonce ДНА поставено на 25.11.2015

 Презентации поставени во учебната 2014/2015 година

pdf ikonce ПРАШАЊА И ЗАДАЧИ ПО ХЕМИЈА поставено на 29.01.2015

ppt ikonce АРЕНИ поставено на 02.01.2015

ppt ikonce ДИЕНИ поставено на 13.11.2014

ppt ikonce НОМЕНКЛАТУРА НА ОРГАНСКИ СОЕДИНЕНИЈА поставено на 02.11.2014

ppt ikonce ГРАДБЕНИ ЕДИНКИ НА ЖИВАТА МАТЕРИЈА поставено на 15.09.2014

Презентации поставени во учебната 2013/2014 година

БЕЗБЕДНОСТ ВО ЛАБОРАТОРИЈАТА поставено на 17.05.2014

КИСЕЛИ ДОЖДОВИ поставено на 17.05.2014

ТЕОРИИ ЗА КИСЕЛИНИ И БАЗИ поставено на 24.01.2014

ЕЛЕКТРОНСКА КОНФИГУРАЦИЈА - вежби поставено на 04.12.2013

ЕЛЕКТРОНСКА КОНФИГУРАЦИЈА поставено на 04.12.2013

ЕЛЕКТРОНСКА СТРУКТУРА НА АТОМОТ поставено на 27.11.2013

АТОМСКИ И МАСЕН БРОЈ поставено на 12.11.2013

ГРАДБА НА АТОМОТ поставено на 12.11.2013

ВЕЖБИ задачи од хемиско сметање поставено на 31.10.2013

МАТЕМАТИКА И ХЕМИЈА поставено на 12.10.2013

МОЛАРНИ ВЕЛИЧИНИ поставено на 12.10.2013

ХЕМИСКИ СИМБОЛИ, ФОРМУЛИ И РАВЕНКИ поставено на 26.09.2013

АГРЕГАТНИ СОСТОЈБИ поставено на 26.09.2013

ХЕМИСКИ РЕАКЦИИ поставено на 23.09.2013

 Презентации поставени во учебната 2012/2013 година

ПРОБЕН ТЕСТ - pdf

ВОВЕД ВО ХЕМИЈАТА - ppt

АЛХЕМИЈА - ppt

ПЕРИОДЕН СИСТЕМ - ppt

ЈОНИ- ppt

ЈОНИ И ЈОНСКИ ВРСКИ - ppt

РАЗЛИКА ПОМЕЃУ ЈОНСКИ И МОЛЕКУЛАРНИ СОЕДИНЕНИЈА - ppt


Поставено од проф. Блаже Димески

brojac

Пребарувачки поими:

презентација презентации по хемија база материјали по хемија хемија средно училиште гимназија јонски и молекуларни соединенија јони и јонски врски јони периоден систем алхемија вовед во хемијата хемиски реакции агрегатна состојба хемиски симболи хемиски равенки хемиски формули моларни величини математика и хемија градба на атомот атомски број масен број електронска структура на атомот електронска конфигурација киселини и бази номенклатура органски соединенија диени алкини циклоалкани алкил халогениди арени ароматични соединенија задачи по хемија алкохоли феноли алдехиди и кетони карбоксилни киселини карбоксилна киселина деривати амини биохемија вовед во биохемијата јаглехидрати полисахариди дисахариди липиди витамини аминокиселини амино киселини пептиди номенклатура на аминокиселини протеини ензими дна бензен кинетика на ензими анимации за биохемија електрофилна ароматска супституција наоменклатура на органски соединенија потеклото на елементите хемијата како наука супстанци хемиски закони хемиски симболи и формули валентност физички величини стехиометтрија гасови и гасни закони градба на атомот атомски и масен број изотопи и изобари електронска структура на атомот електронска конфигурација гасови и гасни закони валентност валентни електрони периоден систем јонска врска хибридизација ковалентна врска диполен момент метална врска водородна врска гасови течности и цврсти тела с-елементи п-елементи неоргански соединенија дисперзни системи раствори електролити хемиски процеси и хемиски реакции нуклеарна хемија хемиска рамнотежа јонски равенки протолити автопротолиза хидролиза пуфери пресметување на ph D елементи аналитичка хемија редокс процеси реакција напонски ред на металите електрохемиски процеси соединенија азотни азот корозија термодинамика олово бакар сулфур натриум агрегатни состојби кристалографија бравеови решетки симетрија кристали минерали дефекти на поларност и индуктивен ефект изомерија кај органските соединенија реакции органските сосединенија алкани алкени хемија презентација материјал хемиски реакции процеси равенки систем, Квантна хемија, Квантни броеви


Објавено на: 20 Фев 2016

 

Други часови

 


Информатичка технологија
Информатичка технологија
(Проф.Анкица Стеваноска Јанческа)

Историја
Историја

Социологија
Социологија
Проф.Жељко Чупарко


Сите права се задржани. СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп
Copyright © 2010 - 2020
www.gimprilep.edu.mk. All rights reserved.

QR Код
гимназија