МК  |  EN  |  FR  |  DE  

гимназија

Средно општинско училиште

Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп

Официјална веб страна на СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп
facebook logo tviter logo youtube logo vikipedija logo
биди гим

erasmus plus image

 

chemical-dancing-models

 

ChemDM – Chemical Dancing Models


   Од 01-11-2021 до 01-11-2023 год.во рок од 24 месеци се реализира проектот ChemDM – Chemical Dancing Modelsво кој носител на проектот е :

  • Природно-математичкиот училишен центар "Владимир Прелог" од Загреб - Република Хрватска, а во него се вклучени партнер училиштата на
  • СОУ Гимназија "Мирче Ацев" Прилеп Република Македонија;
  • Школски центар "Антон Ашкерц" Љубљана -Република Словенија и
  • Природно математичкиот и хемиски центар Пардубице - Република Чешка.

   Проектоте во рамките на ERASMUS+ програмата, финансиски поддржан од Европската Унија и менаџиран од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност.
   Претставници од нашето училиште во проектот се: Ружа Ангелеска и Христина Манческа– професорки по хемија и професорката по англиски јазик Кети Ефремоска Наумоска-координатор на проектот од нашето училиште за логистичка,јазична и административна подршка во реализацијата на проектните активности.Во проектот се вклучени и ученици од втора,трета и четврта година од нашето училиште кои се селектирани според нивните знаења во областа на хемијата,информатиката и степенот на познавање на англискиот јазик преку стандардизирани тестови подготвени од страна на предметните наставници по хемија од партнер училиштата.
   Во проектот “Chemical Dancing Models” од Erasmus + програмата од пријавените ученици кои воедно се натпреварувачи од областа на хемијата ,подготвија 15 логоа за проектот од кој со тајно гласање на сите ученици и професори вклучени во проектот е избрано едно лого со кое тимот на СОУ Гимназија„Мирче Ацев“ Прилеп учествува во изборот на лого на проектот.Ова се дел од логоата со најмногу гласови(бодови):

logoa

   Воедно извршена е селекција на 5 ученици за подучување,итражување и пилот тестирање на ChemSketchпрограмата3D –хемија:Ивана Стојаноска,Стефани Талеска,Теона Ковилоска и Лариса Кајџаноска ученички во четврта година,а Петар Мирчески ученик во втора година-оваа година учесник во олимпискиот тим за светска олимпијада по хемија.

   За време на часовите работејќи со учениците, наставниците ги забележаа предизвиците со кои се соочуваат учениците кога ги визуелизираат структурите на хемиските соединенија. Денешните генерации се динамични и визуелно ориентирани и секојдневно користат различни дигитални алатки, а часовите по хемија во средните училишта сè уште често се изведуваат без употреба на дигитална технологија. Иако важноста од развивање на дигиталните компетенции на наставниците е силно нагласена секој ден, постои видлив недостаток на можности за дополнително образование во оваа област.

   Повеќето наставници денес истакнуваат дека во текот на нивното образование никој не ги подготвил за употреба на дигитални технологии во наставата и дека не се запознаени со сите можности кои постојат денес. Голем проблем се јавува и со имплементацијата на дигиталните технологии во наставниот процес. Наставните програми во нашите училишта се застарени, а предностите на времето во кое живееме недоволно се користат.

   Значи не постои сомнеж дали има потреба од воведување на дигитални технологии и информациски комуникациски алатки во образовниот процес т.е. ако имаше сомнежи, настаните од минатите години за време на пандемијата целосно ги разоткрија сите прашања и ја открија неподготвеноста и непрепознавањето на можностите што ни ги нуди технологијата во оваа област.

   Општа цел на проектот е дигитално трансформирање на образовните методи и содржини во четирите средни училишта кои учествуваат во проектот преку креирање и имплементирање на нова наставна програма во наставниот процес, која ќе го подобри иницијалното образование на наставниците преку развивање на дигитални вештини и компетенции на наставниот кадар и ученици. Понатаму, целта е да се промовира STEM пристапот во образованието преку воведување нови и иновативни образовни практики во образовниот процес во наставата по хемија. Со обука, подучување и учење за употребата на дигитални алатки и технологии, на наставниот кадар ќе му се понуди можност за подобрување на почетното образование, како и континуирано професионално образование и развој. Понатаму ќе биде можно да се визуелизира материјалот за учениците, да се олесни совладувањето и подоброто разбирање на образовните цели и исходи,а со тоа и да се зголеми нивната конкурентност на пазарот на трудот. Вклучувањето на 3D дисплеи и дигитални алатки во наставниот процес ги поттикнува учениците да развијат критичко размислување, развиваат вештини за соработка меѓу учениците и го поттикнуваат развојот на визуелни, социјални, логички и конструктивни пристапи кон учењето. Голема предност на овој пристап во учењето и наставата е можноста за развивање на вештини неопходни за потенцијално идно вработување, бидејќи голем број компании користат 3Д моделирање во својата работа.

  За успешно остварување на целите на проектот, апликантите дефинираа пет проектни активности при креирањето и развојот на наставната програма.

   Првата проектна активност е транснационални активности за обука, настава и учење, каде учесниците ќе се едуцираат за фактичката употреба и можностите на софтверот ChemSketch како и за неговата примена, а ќе бидат вкупно две.

   Втората проектна активност вклучува креирање и спроведување на наставната програма, односно интелектуалниот резултат. Во овој елемент на проектот ќе бидат елаборирани темите, целите и исходите од наставната програма и ќе се договори план за имплементација и следење.

   Транснационалните проектни состаноци се трета проектна активност во чии рамки ќе се одржат 4 вакви состаноци кај секој член на проектот.Ќе се договорат следните чекори, ќе се разговара за спроведените активности и можните тешкотии.

   Управувањето и спроведувањето на проектите беа идентификувани како четврта проектна активност. Активностите за управување со проекти ги вклучуваат сите активности поврзани со управувањето, координацијата, комуникацијата и обезбедувањето квалитет за време на имплементацијата на проектот.

   Петтата проектна активност е промоција и видливост, чија цел е зголемување на видливоста на проектот, ширење на резултатите, промоција на постигнатите резултати и запознавање на јавноста со активностите на проектот. Главниот резултат што ќе произлезе од реализацијата на проектот е нова наставна програма по хемиско моделирање, која ќе им биде понудена на средношколците како изборен предмет по завршување на проектот. Наставната програма се базира на најновите наставни пристапи и техники, а дигитализацијата на наставниот процес ги доближува наставните содржини до учениците. Споменатата наставна програма ќе овозможи систематско користење на дигиталните технологии во училниците и ќе ги зголеми капацитетите и подготвеноста на институциите за транзиција кон дигитално образование преку примена на иновативни пристапи во учењето истовремено обезбедувајќи ја потребната поддршка на наставниот кадар.

   По завршувањето на проектот ќе се зголеми употребата на визуелизација на апстрактни содржини и создавање на меѓунаставни корелации меѓу хемијата, информатиката и биологијата, поттикнувајќи го потребниот развој на дигиталните компетенции, но и јазичните компетенции, имајќи предвид дека во текот на работата на проектот, наставниците и учениците ќе мора да користат и да развијат вештини за странски јазици.

   Првата проектна активност беше транснационални активности за обука, настава и учење, каде учесниците се едуцираа за фактичката употреба и можностите на софтверот ChemSketch како и за неговата примена која се одржа во Загреб Република Хрватска.
   Повеќе информации на линкот https://www.gimprilep.edu.mk/nastani-2022/chemical-dancing-models.html

   Во склоп на Транснационалните проектни состаноци е проектната активност во чии рамки досега се одржаа 3 состаноци во ЗагребРепублика Хрватска од 7-03-2022 год до 11-03-2022год.; Љубљана Република Словенија од 17-01-2023год. до 19-01-2023год. и онлајн состаноци со сите членови на проектот каде се договорени следните чекори и се разговара за спроведените активности и можните тешкотии.
   https://www.gimprilep.edu.mk/nastani-2023/treta-sredba-chemical-dancing-models.html

   Според предвидената програма и динамика за реализирање на проектните активности од проектот Chemical Dancing Models во периодот од 08-05-2023год. до 12-05-2023 год. проектниот тим од СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп во Република Македонија во состав Ружа Ангелеска и Христина Манческа– професорки по хемија и професорката по англиски јазик Кети Ефремоска Наумоска беше домаќин на четвртата средба на транснационалниот проект. Цел на активноста на оваа средба е тестирање на „писмената наставна програма“, размена на искуства, подобрување на квалитетот на наставната програма, евалуација на наставната програма – наставниците и учениците – наставниците ќе добијат повратна информација од учениците.

   Пред активноста: учениците и наставниците креираа промотивни видео материјали со кои ќе ги претстават нивните земји и училишта на (LTTA) учење,поучување,тренинг активности и ќе ја постават страницата од проектотна eTwinning.
https://drive.google.com/file/d/1gZiMNHuWW-JZwWv2H10gCmLXPErPVgA5/view?usp=share_link

   За четвртата средба повеќе информации има на следниот линк: https://www.gimprilep.edu.mk/nastani-2023/chemical-dancing-models-4.html


Објавено на: 17 Јун 2023

 

Други настаниСите права се задржани. СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп
Copyright © 2010 - 2024
www.gimprilep.edu.mk. All rights reserved.

QR Код
гимназија