МК  |  EN  |  FR  |  DE  

гимназија

Средно општинско училиште

Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп

Официјална веб страна на СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп
facebook logo tviter logo youtube logo vikipedija logo
биди гим

Проект “Let’s go further - Improving digital skills and developing an integrated curriculum”

(Ајде да одиме понатаму – Подобрување на дигиталните вештини и развивање интегрирани курикулуми)

еразмус плус проект

  “Let’s go further - Improving digital skills and developing an integrated curriculum” (Ајде да одиме понатаму – Подобрување на дигиталните вештини и развивање интегрирани курикулуми) е проект на нашето училиште СОУ Гимназија “Мирче Ацев” Прилеп во рамките на ERASMUS+ програмата, финансиски поддржан од Европската Унија и менаџиран од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност.

   Во проектот се вклучени две мобилности на наставници од нашата гимназија. Мобилностите опфаќаат обуки за развивање интегриран курикулум во Вантаа/Хелсинки, Финска и подобрување на дигитални вештини во Утрехт/Амстердам, Р. Холандија.

   Тимот од двајца професори за реализација на овој проект го сочинуваат Марина Попоска - професор по физика (координатор на проектот) и Габриела Пацаноска - професор по Италијански јазик и Англиски јазик.

   Во подготвителната фаза се одржуваа состаноци во просториите на училиштето, on line состаноци, средби, консултации и договори на тимот. На состаноците во подготвиталната фаза, координаторот на проектот Марина Попоска презентираше за целите и придобивките од обуките, како и за културните и националните знаменитости на државите - домаќини каде се одржуваа обуките.

   Во рамките на проектот, професорката Габриела Пацаноска, во периодот од 5-11 Мај, 2019 престојуваше во Вантаа/Хелсинки, Финска каде присуствуваше на обука со наслов “Integrated curriculum - Teaching global skills”. На оваа обука имаше учесници - професори и од Шпанија, Италија, Литванија, Србија, Грција, Холандија и Бугарија. На обука со наслов ”Digital turn - How to make your school more digital”, во периодот од 26Мај-1Јуни, 2019 учествуваше професорката Марина Попоска во Утрехт/Амстердам, Р. Холандија. На оваа обука, покрај претставникот од нашето училиште, учествуаа и професори од Италија, Норвешка, Романија, Шпанија, Грција, Полска, Литванија и Германија.

   Професорите беа активно вклучени во реализација на обуките, каде преку работилници и интерактивно учење се стекнаа со нови знаења за интегрирање на наставните планови и програми и дигитални вештини за модернизирање на наставата во 21от век.

   Целта на обуките е зголемување на знаењето и вештините на наставниот кадар во областа на интегрирани курикулуми и дигитални знаења и вештини во насока на зголемување на мотивацијата и интересот за учење на учениците во новата дигитална ера.

 

   При реализацијата на обуките беа посетени и училишта во земјите - домаќини, каде учесниците на обуките беа запознати со наставните програми и планови на образовните системи во Финска и Холандија, како и условите за одвивање на наставата во просториите на училиштата. Посетени беа училиштата Yhtenäiskoulu Helsinki и Varia Vocational College во Хелсинки и училиштето Berlage Lyceum Amsterdam во Амстердам.

   Нашите професори, во Вантаа и Утрехт, презентираа за нашето училиште, градот, регионот и нашата држава.

   Како дел од агендата, на секоја од обуките, беше организирано туристичко разгледување и посета на некои позначајни културно историски знаменитости на Хелсинки и Амстердам.

   Повеќе информации на следната врска: https://www.facebook.com/Lets-go-further-2062529677167510/


Објавено на: 10 Авг 2019

 Сите права се задржани. СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп
Copyright © 2010 - 2024
www.gimprilep.edu.mk. All rights reserved.

QR Код
гимназија