baner_menzura kontakt profesori

     Средно општинско училиште Гимназија "Мирче Ацев" - Прилеп

За полесно учење:

 

Учебна 2014/2015 година

 

 

ppt ikonceДИЕНИ поставено на 13.11.2014

ppt ikonceНОМЕНКЛАТУРА НА ОРГАНСКИ СОЕДИНЕНИЈА поставено на 02.11.2014

ppt ikonceАЛКЕНИ поставено на 30.10.2014

ppt ikonceАЛКАНИ поставено на 14.10.2014

ppt ikonceКЛАСИФИКАЦИЈА НА ОРГАНСКИТЕ СОЕДИНЕНИЈА поставено на 13.10.2014

ppt ikonceФУНКЦИОНАЛНИ ГРУПИ поставено на 24.09.2014

ppt ikonceОСНОВНИ ТИПОВИ НА ЧЕСТИЧКИ И РЕАКЦИИ ВО ОРГАНСКАТА ХЕМИЈА поставено на 20.09.2014

ppt ikonceИЗОМЕРИЈА КАЈ ОРГАНСКИТЕ СОЕДИНЕНИЈА поставено на 18.09.2014

ppt ikonceГРАДБЕНИ ЕДИНКИ НА ЖИВАТА МАТЕРИЈА поставено на 15.09.2014

ppt ikonceПРЕТСТАВУВАЊЕ НА ОРГАНСКИТЕ СОЕДИНЕНИЈА поставено на 15.09.2014

ppt ikonceПОЛАРНОСТ И ИНДУКТИВЕН ЕФЕКТ поставено на 11.09.2014

ppt ikonceХИБРИДИЗАЦИЈА НА ЈАГЛЕРОДЕН АТОМ поставено на 10.09.2014

ppt ikonceВОВЕД ВО ОРГАНСКА ХЕМИЈА поставено на 04.09.2014

 

Презентации поставени во учебната 2013/2014 година

 

БЕЗБЕДНОСТ ВО ЛАБОРАТОРИЈАТА поставено на 17.05.2014

КИСЕЛИ ДОЖДОВИ поставено на 17.05.2014

ДИСПЕРЗНИ СИСТЕМИ поставено на 10.05.2014

ЕЛЕКТРОЛИТИ поставено на 10.05.2014

ЕЛЕКТРОХЕМИСКИ ПРОЦЕСИ поставено на 16.03.2014

-S-ЕЛЕМЕНТИ поставено на 27.02.2014

РЕДОКС ПРОЦЕСИ поставено на 16.02.2014

НАПОНСКИ РЕД НА МЕТАЛИТЕ поставено на 16.02.2014

ДИПОЛЕН МОМЕНТ поставено на 11.02.2014

ГРАДБА НА ГАСОВИ, ТЕЧНОСТИ И ЦВРСТИ ТЕЛА поставено на 08.02.2014

ХИДРОЛИЗА поставено на 26.01.2014

АВТОПРОТОЛИЗА И pH поставено на 24.01.2014

ТЕОРИИ ЗА КИСЕЛИНИ И БАЗИ поставено на 24.01.2014

ХЕМИСКИ ВРСКИ - ЈОНСКА ВРСКА поставено на 20.01.2014

ЈОНСКИ РАВЕНКИ поставено на 09.01.2014

ЕЛЕКТРОНСКА КОНФИГУРАЦИЈА - вежби поставено на 04.12.2013

ЕЛЕКТРОНСКА КОНФИГУРАЦИЈА поставено на 04.12.2013

ХЕМИСКА РАМНОТЕЖА поставено на 04.12.2013

СИСТЕМ поставено на 27.11.2013

ЕЛЕКТРОНСКА СТРУКТУРА НА АТОМОТ поставено на 27.11.2013

АТОМСКИ И МАСЕН БРОЈ поставено на 12.11.2013

ГРАДБА НА АТОМОТ поставено на 12.11.2013

ВЕЖБИ задачи од хемиско сметање поставено на 31.10.2013

КИНЕТИКА НА ХЕМИСКИТЕ РЕАКЦИИ поставено на 20.10.2013

МАТЕМАТИКА И ХЕМИЈА поставено на 12.10.2013

МОЛАРНИ ВЕЛИЧИНИ поставено на 12.10.2013

ХЕМИСКИ СИМБОЛИ, ФОРМУЛИ И РАВЕНКИ поставено на 26.09.2013

ЕНЕРГЕТИКА НА ХЕМИСКИТЕ РЕАКЦИИ поставено на 26.09.2013

АГРЕГАТНИ СОСТОЈБИ поставено на 26.09.2013

ХЕМИСКИ ЗАКОНИ поставено на 23.09.2013

ХЕМИСКИ РЕАКЦИИ поставено на 23.09.2013

СУПСТАНЦИ поставено на 13.09.2013

 

Презентации поставени во учебната 2012/2013 година

 

ПРОБЕН ТЕСТ - pdf

РАСТВОРИ - ppt

КОЛОИДИ - ppt

ВОВЕД ВО ХЕМИЈАТА - ppt

АЛХЕМИЈА - ppt

ПЕРИОДЕН СИСТЕМ - ppt

НОМЕНКЛАТУРА НА НЕОРГАНСКИ СОЕДИНЕНИЈА - ppt

ЈОНИ - ppt

ЈОНИ И ЈОНСКИ ВРСКИ - ppt

ВОДОРОДНА ВРСКА - ppt

МЕТАЛНА ВРСКА - ppt

РАЗЛИКА ПОМЕЃУ ЈОНСКИ И МОЛЕКУЛАРНИ СОЕДИНЕНИЈА - ppt

КОВАЛЕНТНА ВРСКА - ppt

ХИБРИДИЗАЦИЈА - ppt

ХИБРИДИЗАЦИЈА - swf

Напомена:

За да можете да ги гледате презентациите кликнете на Read Only.

napomena

 

Поставено од проф. Блаже Димески

dolna_lenta
Copyright © 2014 www.gimprilep.edu.mk. All rights reserved.
W3C_Validator
Можеби ќе те интересира:

- Час по математика - проф.Маријана Спиркоска
- Час по математика - проф.Калина Секулоска
- Час по информатика - проф.Анета Стојческа
- Час по информатичка технологија - проф. Анета Стојческа
- Час по информатичка технологија - проф.Анкица Стеваноска Јанческа
- Час по историја - проф. Николче Богданоски
- Час по македонски јазик и литература - проф.Емона Јованоски
- Прирачник по социологија - проф.Жељко Чупарко
#

СОУ Гимназија "Мирче Ацев" Прилеп

Лого на училиштето