Copyright © 2009 - 2018 www.gimprilep.edu.mk. All rights reserved.

ПОЧЕТНА СТРАНА

 

- Слики за материјалот за Втората светска војна


- Македонија во Источната криза. Пропагандите во Македонија

- МРО. ВМК

- Грција во XIX век до Првата светска војна (pptx Презентација Read Only)

- Развој на науката и промените во културата (PPS Презентација)

 

- ГРЦИЈА меѓу двете светски војни

- БУГАРИЈА меѓу двете светски војни

- АЛБАНИЈА од создавањето до Втората светска војна

 

- КРСТОНОСНИТЕ ВОЈНИ И МАКЕДОНИЈА ВО XIII ВЕК

- ВОСТАНИЕТО НА СКЕНДЕР БЕГ

 

- ГОЛЕМАТА ПРЕСЕЛБА НА НАРОДИТЕ И СЛУЧУВАЊАТА НА БАЛКАНОТ (PDF Документ)

- КИРИЛ И МЕТОДИЈ

- Св.КЛИМЕНТ и Св.НАУМ ОХРИДСКИ

- САМУИЛОВАТА ДРЖАВА (PDF Документ)