Слика Македонски Слика Македонски Слика Македонски Слика Македонски Слика Македонски Слика Македонски
Слика Македонски

Ученици     Професори     Родители     Контакт

Преземи го документот:

Слика Македонски

Copyright © 2013 www.gimprilep.edu.mk. All rights reserved.

Слика Македонски Слика Македонски

Поделби на литературата

 

Поставено на 29.10.2012

Од Проф. Емона Јованоска

Слика Македонски Слика Македонски

Фолклорот и митот како

извор на литературата

 

Поставено на 22.10.2012

Од Проф. Емона Јованоска

Слика Македонски Слика Македонски Слика Македонски Слика Македонски Слика Македонски

Епика

 

Поставено на 25.11.2012

Од Проф. Емона Јованоска

Слика Македонски Слика Македонски Слика Македонски

Лирско -епски видови

 

Поставено на 28.11.2012

Од Проф. Емона Јованоска

Слика Македонски Слика Македонски Слика Македонски

Драмски видови

 

Поставено на 03.12.2012

Од Проф. Емона Јованоска

Слика Македонски Слика Македонски Слика Македонски

Драма

 

Поставено на 03.12.2012

Од Проф. Емона Јованоска

Слика Македонски Слика Македонски Слика Македонски Слика Македонски Слика Македонски Слика Македонски Слика Македонски Слика Македонски Слика Македонски

Песна над песните

 

Поставено на 08.02.2013

Од Проф. Емона Јованоска

Епот за Гилгамеш

 

Поставено на 08.02.2013

Од Проф. Емона Јованоска

Објавено на 28.11.2012 год.

Слика Македонски Преземи го документот како PDF

Објавено на 25.11.2012 год.

Слика Македонски Epika Слика Македонски Podelba na literaturata

Објавено на 29.10.2012 год.

Слика Македонски Drama Слика Македонски Dramski vidovi

Објавено на 03.12.2012 год.

Објавено на 03.12.2012 год.

Слика Македонски Слика Македонски Слика Македонски Слика Македонски

Објавено на 08.02.2013 год.

Објавено на 08.02.2013 год.

Објавено на 17.11.2014 год.

lermontov