МК  |  EN  |  FR  |  DE  

гимназија

Средно општинско училиште

Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп

Официјална веб страна на СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп
facebook logo tviter logo youtube logo vikipedija logo
биди гим

Меѓусебна комуникација кај учениците во училиштето

  

Меѓусебна комуникација кај учениците во училиштето   

Приоритет во СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ е грижата за безбедност и заштита на учениците  која се остварува низ ефективни форми и активности  во училиштето.

   Училиштето од неодамна е вклучено во проект „Унапредување на менталното здравје на учениците“ во соработка и заемни активности со Бирото за развој на образованието и УНИЦЕФ, во училиштето има подготвено Акциски план во кој се предвидени повеќе активности кои веќе се почнати да се реализираат. Една од тие активности е реализацијата на работилници на кои акцентот се става на развивање и подобрување на компетенциите кај учениците.

   Темата на работилниците е „Меѓусебна комуникација кај  учениците во училиштето“. Целта на овие работилнички активности е подигнување на повисоко ниво на вербалната комуникација кај учениците, односно учениците  да умеат да препознаваат и изразуваат позитивни и ефикасни промени во сопственото однесување преку праведни реакции во решавање на меѓусебни недоразбирања во вербалната комуникација.

   Работилниците се реализираа со учениците во III-2 клас на 20.02.2023г и со I-4 и I-6 клас на 21.02.2023г. и изобилуваа со низа активности во кои учениците зедоа активно учество. Посебно се издвои активноста на учениците и се поведе дискусија со која се извлече заеднички заклучок дека:

   Учениците:

  • Треба да внимаваат како се изразуваат и однесуваат во вербалната комуникација  во училиштето и надвор од него,
  • Да ги негуваат придобивките од позитивна комуникација меѓу нив, почит, разбирање, поддршка, соработка, самоконтрола
  • Да бидат добро изградени личности кои ќе поседуваат човечки вредности во средината во која делуваат

работилница педагог

   Реализатори на овие работилнички активности се членовите на стручната служба педагогот Светлана Барлакоска и социологот Евда Спиркоска со поддршка на вд директорот Весна Михаиловска и класните раководители во III-2, I-4 и I-6 клас.

   Во наредниот период претстојат повеќе активности поврзани со менталното здравје на учениците во училиштето од кои има потреба, а кои ќе се реализираат со учениците, наставниот кадар и родителите.


Објавено на: 24 Фев 2023

 Сите права се задржани. СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп
Copyright © 2010 - 2024
www.gimprilep.edu.mk. All rights reserved.

QR Код
гимназија