МК  |  EN  |  FR  |  DE  

гимназија

Средно општинско училиште

Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп

Официјална веб страна на СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп
facebook logo tviter logo youtube logo vikipedija logo
биди гим

Петта средба од транснациналниот проект

Chemical Dancing Models

CHDM 2023

     Chem DM Chemical Dancing Models на 19ти-20ти 2023 год.
     Партнер домаќин: Střední průmyslová škola chemická, Pardubice, Czech Republic
     Главните цели на овој транснационален состанок беа:

- размена на искуства при дизајнирање на наставната програма и работа на наставните целини

- подобрување на наставната програма по анализата и пилотирањето во училиштата

- договор за претстојните мултипликаторни конференции

- процес на евалуација во сите партнерски училишта по анализата и пилотирањето

- активности за дисиминација

- договарање како да се финализира и продолжи, дискутирајќи за резултатите од евалуацијата. Беше развиена дискусија за:целите на проектот,управните и административните правила како и планирањето на следните активности.

     Претставниците на Střední průmyslová škola chemická Pardubice одржаа поздравен говор за сите учесницинаставници од сите партнер земји - Природословна школа Владимир Прелог (Загреб, Хрватска), Шолски центар Љубљана (Љубљана, Словенија) и СОУ Гимназија „Мирче Ацев" Прилеп (Прилеп, Македонија),воедно проектниот администратор на училиштето-домаќин, Маркета Тефрова, даде краток вовед и преглед на петтиот состанок на транснационален проект.

     Прво, сите наставници ги презентираа промените што ги направија во нивните прирачници за наставници и потребните корекции што ги забележаа при уредувањето на другите целини од наставните програми и прирачниците за наставници затоа што сите земји-партнери на првата ТНС договорија распределба на наставните целини и поделба на работата, како рокови и форма/структура на наставната програма.

     Сите партнери коментираа за сите делови од наставната програма, ги споделија своите размислувања, коментари,искуства и идеи со отворени прашања - прашања со кои се сретнаа за време на нивната работа на нивните целинии меѓусебно си помагаа.Партнерите коментираа и за методите на работа и пишување, така што конечната верзија на наставната програма е унифицирана.Разговараа за резултатите од евалуацијата на имплементацијата на наставната програма во нивните училишта и споделија идеи за идната имплементација на креираните материјали, како детали за веб-страницата на проектот и активностите за дисеминација.

     Посебно внимание беше посветено на плановите на училиштата кои учествуваат во проектот со писмената наставна програма – Природословна школа Владимира Прелога, веќе го запиша првиот клас на учениците на новиот изборен предмет „3Д светот на хемијата", а другите наставници користат делови од наставната програма во нивните паралелки. Солски центар Љубљана, СОУ Гимназија „Мирче Ацев" Прилеп, Střední průmyslová škola chemická Pardubice исто така веќе ја користат наставната програма во редовните часови и ги нудат новите изборни предмети. Во Словенија, наставната програма се користи како дополнителна воннаставна активност за надарените ученици, а другите наставници исто така ги користат подготвените материјали. Во Střední průmyslová škola chemická Pardubice, наставниците по ИКТ исто така ја користат писмената наставна програма како меѓунаставна метода на учење. Наставниците од Прилеп веќе ја споделија наставната програма со други наставници од регионот и се подготвени да ја споделат на конференција на национално ниво.

      Како последна активност на денот, наставниците отидоа на студиска посета на отворено и разгледување на градот Пардубице, каде што продолжија да разговараат за деталите од проектните активности и да ги споделат своите искуства.Во текот на наредниот работен ден партнерите разговараа за деталите за претстојните мултипликативни настани во сите земји. Тие ги споделија своите идеи,планови и подготвени материјали. Посебен фокус беше даден на активностите за дисеминација.

     Партнерите веќе формираа еТвининг веб-страница на проектот ChemDM и, иако имаат потешкотии со платформата, беа контактирани од STEM наставниците од Европа кои се заинтересирани за проектот и проектните активности. Партнерите разговараа за употребата на еТвининг при изведување часови, во случај платформата да работи.

     Партнерите повторно разговараа за правилата за буџетот на проектот во Еразмус+ Клучна акција 2: Соработка и иновации за проекти за добри практики и отворени прашања.
Партнерите се веќе информирани за наведените буџетски ставки и за тоа што е опфатено во секоја рубрика и разговараа за практичните аранжмани.

➢ Управување и имплементација на проекти
➢ Транснационални проектни состаноци
➢ Интелектуални резултати
➢ Настани на мултипликатор
➢ Активности за учење / настава / обука

     Партнерите разговараа за нивните обврски во однос на финансиските прашања. Билетите, сметките... треба да ги чуваат партнерите и ќе се подигнат само во случај на „итна" контрола. Партнерите, исто така, разговараа за главните правила и коментираа за административните документи: договори, поддоговори. Секој проектен тим има свој проектен администратор чија задача е да ги следи проектните активности и да испраќа детални ажурирања и извештаи до координаторот - за да обезбеди спроведување на проектните активности, средства и буџетска распределба, документација, извештаи и дисеминација.Откако разговараа за претстојните активности и рокови, партнерите отидоа на разгледување на градот Прага и го посетија Националниот музеј.Според евалуацијата на крајот на состанокот од страна на учесниците може да се каже дека средбата беше продуктивна.

Петта средба од транснациналниот проект Chemical Dancing Models Петта средба од транснациналниот проект Chemical Dancing Models Петта средба од транснациналниот проект Chemical Dancing Models Петта средба од транснациналниот проект Chemical Dancing Models Петта средба од транснациналниот проект Chemical Dancing Models Петта средба од транснациналниот проект Chemical Dancing Models Петта средба од транснациналниот проект Chemical Dancing Models Петта средба од транснациналниот проект Chemical Dancing Models Петта средба од транснациналниот проект Chemical Dancing Models Петта средба од транснациналниот проект Chemical Dancing Models Петта средба од транснациналниот проект Chemical Dancing Models Петта средба од транснациналниот проект Chemical Dancing Models Петта средба од транснациналниот проект Chemical Dancing Models Петта средба од транснациналниот проект Chemical Dancing Models


Објавено на: 27 Сеп 2023

 Сите права се задржани. СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп
Copyright © 2010 - 2024
www.gimprilep.edu.mk. All rights reserved.

QR Код
гимназија