МК  |  EN  |  FR  |  DE  

гимназија

Средно општинско училиште

Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп

Официјална веб страна на СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп
facebook logo tviter logo youtube logo vikipedija logo

Врз основа на КОНКУРСОТ од Министерството заОбразование и наука на РСМ, СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ ГИМНАЗИЈА „МИРЧЕ АЦЕВ“ – ПРИЛЕП  ОБЈАВУВА꞉

ИНТЕРЕН ОГЛАС

 ЗА УПИС НА УЧЕНИЦИ ВО ПРВА ГОДИНА 2023/2024 година

 

Во прва годинаво СОУ Гимназија Мирче Ацев со настава на македонски јазик и кирилско писмо ќе се запишат според наставните планови и програми за:

 1. Гимназиско образование – 306 ученици, 9 паралелки, минимум 60 поени, во следните подрачја:

 • Природно – математичко подрачје (комбинација А)
 • Природно – математичко подрачје (комбинација Б)
 • Општествено - хуманистичко подрачје (комбинација А)
 • Општествено - хуманистичко подрачје (комбинација Б)
 • Јазично – уметничко подрачје (комбинација А)
 • Јазично – уметничко подрачје (комбинација Б)

 Утврдениот минимум број поени за пријавување е составен дел на овој Конкурс.

За упис во гимназиско образование, намалувањето на утврдениот минимум број на поени не е дозволено.

2. Една паралелка за фудбал во состав СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ - (за ученици кои ги поминале селективните тестирања од стручни комисии и се примени.)

 

УСЛОВИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ И КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА УЧЕНИЦИТЕ

 Запишувањето на учениците во јавните средни училишта (во натамошниот текст: училишта) во учебната 2023/2024 година ќе се врши под услови и на начин утврдени со Законот за средното образование, Законот за Спортската академија и со овој Конкурс.

Наставата се изведува на македонски јазик и кирилско писмо.

Условите за запишување на учениците во прва година се:

 • да имаат завршено основно образование;
 • да не се постари од 17 години;
 • да се определиле за план и програма за гимназиско образование;
 • да ги исполнуваат критериумите утврдени со овој Конкурс.

КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА УЧЕНИЦИТЕ

 Критериуми за избор на учениците се:

 • среден успех на ученикот од VI до IX одделение;
 • среден успех на ученикот постигнат по четири предмети (мајчин јазик,странски јазик и два предмети што се од значење за струката);
 • дипломи за освоени (I, II и III) места од меѓународни натпревари, како и државни натпревари (организирани од акредитирани здруженија од Министерство за образование и наука) по мајчин јазик, странски јазик, природни науки, математика, хемија, физика, биологија и географија и наставни предмети што се од значење за струката односно изборното подрачје;
 • средна вредност од поени добиени за поведение од VI до IX одделение.

За учениците кои се пријавуваат за упис во Спортската академија покрај горенаведените критериуми за избор, се вреднуваат и способностите за спортски вештини согласно Законот за Спортска академија.

Во средното образование за ученици со посебни образовни потреби се вклучуваат ученици според видот и степенот на попреченост.

Учениците од ромската етничка заедница можат да се запишат во одредено јавно средно училиште ако имаат до 10% помалку поени од бројот на поените предвидени согласно Конкурсот за соодветните наставни планови и програми и ако ги задоволуваат дополнителните критериуми за испит на знаења и вештини во соодветното училиште.

 Бесплатен превоз или сместување на учениците кои ќе се запишат во прва година во јавните средни училишта нема да биде обезбеден, ако избраниот вид образование (струка или насока) го има во општината, односно регионот.

Во училиштата каде што се пријавуваат поголем број ученици кои ги исполнуваат предвидените услови од планираниот број предвиден во овој конкурс, се организира квалификационо тестирање по наставниот материјал од осмо и деветто одделение по следните наставни предмети и тоа:

  - за гимназиско образование - мајчин јазик и математика;

 За средниот успех од VI до IX одделение ученикот може да добие најмногу 50 поени (општиот успех од шесто, седмо, осмо и деветто одделение се собира, се дели на четири и истиот број се множи со коефициент 10). За средниот успех постигнат од четирите предложени наставни предмети (два наставни предмети задолжително за сите видови образование и два предмети што се значајни за струката), ученикот може да добие најмногу 20 поени (5 поени за секој предмет).

За освоено место од меѓународни и државни натпревари ученикот може да добие:

 • за освоена прва награда или златен медал на меѓународен натпревар 5 поени, втора награда или сребрен медал 4 поени и трета награда или бронзен медал 3 поени.
 • за освоено место од државни акредитирани натпревари: за I место – 3 поени, за II место – 2 поени и за III место – 1 поен.

За средна вредност од поените за поведение од VI до IX одделение, ученикот може да добие најмногу 5 поени. (Примерно поведение се вреднува со 5 поени, добро поведение се вреднува со 3 поени и незадоволително поведение се вреднува со 0 поени. Средната вредност е збир од поените за поведението од шесто, седмо, осмо и деветто одделение поделен со 4).

 

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ

 

По објавувањето на ранг листата , учениците кои се на листата ја доставуваат следната документација:

 • пријава за запишување (пријавата за запишување ја изготвува Министерството за образование и наука и ја објавува на официјалната веб страница)
 • учениците при доставувањето на потребната документација за запишување да носат пополнета пријава во училиштето.
 • оригинални свидетелства од VI до IX одделение;
 • дипломи, (доколку имаат) од освоени (I, II и III) места од меѓународни и државни натпревари од мајчин јазик, странски јазик, природни науки, математика, хемија, физика, биологија и географија и наставни предмети што се од значење за струката, насоката, односно изборното подрачје;
 • извод од матичната книга на родените (без оглед на датумот на издавањето).

 КОНКУРСНИ РОКОВИ

Пријавувањето и запишувањето на учениците ќе се врши во еден уписен рок со две пријавувања во месец јуни

Пријавувањето на учениците ќе се врши преку електронско аплицирање, преку линк до порталот за електронски услуги на Министерството за образование и наука https://e-uslugi.mon.gov.mk со специјална најава за средношколци преку сопствените кориснички сметки на Schools.mk

 Првото пријавувањена учениците ќе се врши на 20 јуни до 24:00 часот и на 21 јуни, 2023г до 15:00 часот. Ранг листата на запишани ученици се објавува на 22 јуни 2023г на https://e-uslugi.mon.gov.mk и на интернет страната www.mon.gov.mk најдоцна до 09:00 часот.

 Доставувањето на потребната документација до училиштето на учениците ќе се врши на 22 јуни 2023 година во период од 12:00 часот до 19:00 часот и на 23 јуни 2023 година во период од 07:00 часот до 19:00 часот, согласно изготвен распоред од страна на училиштето.

Конечната ранг листа со резултатите од запишувањето и слободните места ќе се објават на 24 јуни 2023 година, најдоцна до 12:00 часот на огласна табла на училиштето и на www.mon.gov.mk.

Квалификационото тестирање ќе се организира во училиштата за средно образование на 26 јуни 2023 година, а конечните ранг листи со резултатите ќе се објават на 26 јуни 2023 година, на огласна табла на училиштето и на www.mon.gov.mk .

Второто пријавување на учениците ќе се врши на 27јуни 2023 година до 24:00 часот и на 28 јуни 2023 година до 15:00 часот. Ранг листата на запишани ученици ќе се објави на 29 јуни 2023 година на https://e-uslugi.mon.gov.mk и на интернет страната www.mon.gov.mk најдоцна до 09:00 часот.

 Доставувањето на потребната документација до училиштето е на на 29 јуни 2023 година од 12:00 часот до 19:00 часот и на 30 јуни 2023 година од 07:00 часот до 19:00 часот, согласно изготвен распоред од страна на училиштето.

Конечната ранг листа со резултатите од запишувањето и слободните места ќе се објават на 1 јули 2023 година најдоцна до 12꞉00 часот на огласна табла на училиштето и на www.mon.gov.mk .

Квалификациското тестирање за второто пријавување ќе се организира во училиштата за средно образование на 3 јули 2023 година, а конечната ранг листа со резултатите ќе се објават на 3 јули 2023 година на огласна табла на училиштето и на www.mon.gov.mk .

Учениците кои се упатени на поправни испити, испит на година, испити за побрзо напредување, може да се запишат во училиштата во кои има слободни места после јунскиот рок. Пријавувањето на учениците ќе се врши на 21 август 2023 година до 24:00 часот. Ранг листата на запишани ученици ќе се објави на 22 август 2023 година на https://e-uslugi.mon.gov.mk и на интернет страната www.mon.gov.mk најдоцна до 09:00 часот.

Доставувањето на потребната документација до училиштата е на 22 август од 10:00 до 19:00 часот, согласно изготвен распоред од страна на училиштето.

 Конечната ранг листа за училиштето со резултатите од запишувањето ќе се објави на 23 август 2023 година, најдоцна до 12:00 часот на огласна табла на училиштето и на www.mon.gov.mk.

По објавување на конечната ранг листа со резултатите од запишувањето, учениците кои не се запишани во училиштето, задолжително ја подигнуваат целокупната доставена документација поднесена во училиштето во рок од 24 часа, а училиштата имаат обврска да ја вратат целокупната документација на учениците во рок од 24 часа.

 

НАСОКИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА КОНКУРСОТ

 За учениците кои завршиле деветто одделение во Република Македонија, а едно, две или три одделенија (VI, VII или VIII одделение) завршиле во странство, за тие одделенија се зема успехот од деветто одделение и важат истите критериуми за избор на ученици дадени погоре.

 Директорот на средното училиште формира Училишна комисија за запишување на ученици, која ја сочинуваат 5 (пет) членови и тоа: - директор на училиштето; - 4 (четири) членови од редот на наставниците и стручните соработници во училиштето. Претседател на комисијата е директорот на училиштето, а комисијата може да има и заменик претседател и заменици членови.

Училишната комисија одговара за правилно и навремено спроведување на Конкурсот за запишување на ученици во средните училишта во уписните рокови, ја утврдува конечната ранг листа на примени ученици и решава по приговори од ученици по конечната ранг листа во рок од 12 часа по истакнувањето на истата и ги врши следните надлежности:

 • формира посебни комисии (комисија за прием на документи, комисија за рангирање и комисија за квалификациско тестирање во училиштата во кои ќе се пријават поголем број на ученици кои ги исполнуваат предвидените услови од утврдениот број со овој Конкурс);
 • објавува интерен оглас согласно овој Конкурс за секое пријавување и го објавува на јавно место во училиштето;
 • објавува конечни ранг листи на запишани ученици;
 • доставува извештаи за пријавени и запишани ученици до Министерството за образование и наука и до општината,
 • ги враќа примените документи (освен пријавата) на учениците коишто не се запишани во училиштето по секое објавување на конечните ранг листи во рок од 24 часа
 • ги утврдува резултатите од организираното квалификационо тестирање; 

Комисијата за прием на документи ги врши следните надлежности:

 • го организира приемот и врши прием на документи;
 • ја проверува комплетноста и исправноста на документите по ранг листите и и одговора за примените документи;
 • ги архивира примените документи и издава потврда за примените документи;
 • дава потребни информации и насоки на учениците и родители за запишување на учениците.

 Комисијата за рангирање ги врши следните надлежности:

 •  врши проверка на доставените документи определени во Конкурсот и ја доставува конечната ранг листа до Училишната комисија;
 •  доставените приговори од учениците/родителите ги доставува до Училишната комисија;
 • ја известува Училишната комисија доколку се пријават повеќе ученици од утврдениот број со овој Конкурс.

 Во училиштата каде што се пријавуваат поголем број на ученици од планираните предвидени во овој конкурс, а кои ги исполнуваат предвидените услови, се организира квалификациско тестирање.

Тестирањето се однесува за сите ученици кои имаат ист број поени и се под и над последниот реден број предвиден за прием согласно конкурсот. За реализација на квалификационото тестирање во училиште во кое се пријавени поголем број на ученици кои ги исполнуваат предвидените услови од планираниот број предвиден во овој конкурс, министерот со решение формира комисија во состав од 5 члена и тоа:

 • 2 претставници на Министерството за образование и наука,
 • 2 претставници од Бирото за развој на образованието и
 • претставник од училиштето во кое се спроведува квалификациско тестирање.

Претседател на комисијата е претставник од министерството, а комисијата има заменик претседател и заменици членови. Квалификациското тестирање на учениците ќе се реализира во средното училиште, а врз основа на испитна програма и тестови изготвени од Бирото за развој на образованието.

 

НАДЗОР НАД СПРОВЕДУВАЊЕ НА КОНКУРСОТ

 

Надзор над спроведување на овој Конкурс врши Министерството за образование и наука, Државниот просветен инспекторат и овластените просветни инспектори на општините.

kriteriumi-predmeti

19 Април, 2023г.

ВД. ДИРЕКТОР

Весна Михаиловска

_________________

 


пдф формат Преземи го огласот во PDF формат

 

Настани
15 Јун 2024
Никола Бонески и Иван Јованоски - првенци на генерацијата
Никола Бонески и Иван Јованоски - првенци на генерацијата

   Прогласување на првенците на генерациите од основните и средните училишта

13 Јун 2024
Две први места за нашите гимназијалци, најдобрите хемичари во Македонија
Две први места за нашите гимназијалци, најдобрите хемичари во Македонија

   Гимназијалците Петар Мирчевски и Георги Николоски најдобри хемичари во Македонија

12 Јун 2024
Пет први награди на државниот натпревар по музичка уметност!
Пет први награди на државниот натпревар по музичка уметност!

   Оркестарот, бендот и вокалните солисти први во Македонија

05 Јун 2024
Македонистите - двојни државни шампиони
Македонистите - двојни државни шампиони

   Две наши ученички станаа државни шампиони по Македонски јазик и литература

19 Мај 2024
Осум награди на државниот натпревар по биологија
Осум награди на државниот натпревар по биологија

   Гимназијалците ги собраа наградите на државниот натпревар по биологија

18 Мај 2024
Прилепските гимназијалци државни прваци по географија
Прилепските гимназијалци државни прваци по географија

   На самиот врв по знаење на државниот натпревар по географија

27 Апр 2024
Златен медал за роботика, за гимназијалецот Иван Јованоски
Златен медал за роботика, за гимназијалецот Иван Јованоски

   На натпреварот за роботика „Робомак јуниор“ Иван Јованоски освои златен медал

26 Апр 2024
Гимназијалците постигнаа уште еден голем успех по физика
Гимназијалците постигнаа уште еден голем успех по физика

   На државниот натпревар по физика гимназијалците постигнаа одличен успех

Нешто лично
03 Мај 2024
„Послушајте патриоти“ на час по историја
„Послушајте патриоти“ на час по историја

   Низ песните ја учиме историјата на македонскиот народ

17 Јан 2021
Тајната на кварцниот камен
Тајната на кварцниот камен

   Приказна за еден вистински камен кој повеќе од 35 години стои крај патот кој води до гимназијата.

18 Јун 2020
Педагог
Педагог

   Краток филм за проф.Вера Сувочалмоска, првиот педагог во средните училишта во Прилеп

09 Мај 2020
Екскурзија низ текст и слики
Екскурзија низ текст и слики

   Проект на гимназијалките Вероника Кукеска и Кристина Каламукоска

Контакт:

Средно општинско училиште

ГИМНАЗИЈА „МИРЧЕ АЦЕВ“ - Прилеп

Ул.„Прилепски бранители“

бр. 96а

7500 Прилеп

тел/факс: ++38948425841

e-mail контактГимназијата на:


facebook logo tviter logo youtube logo vikipedija logo

 

Контакт форма:Пресметај:Сите права се задржани. СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп
Copyright © 2010 - 2024
www.gimprilep.edu.mk. All rights reserved.

QR Код
гимназија