МК  |  EN  |  FR  |  DE  

гимназија

Средно општинско училиште

Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп

Официјална веб страна на СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп
facebook logo tviter logo youtube logo vikipedija logo

ЗА УЧИЛИШНАТА БИБЛИОТЕКА

 

Библиотеката во Гимназијата „Мирче Ацев“ постои и работи од 1947 год.

Нејзиното место и улога се во неделива врска со наставниот процес. Таа претставува интегрален дел на училиштето и зазема значајно место во наставниот процес.

biblioteka mirce acev  библиотека Мирче Ацев

Библиотеката е место каде треба да се создаваат трајни навики за читање, истражување и самостојна работа.

Користењето на библиотечниот фонд е неопходност во процесот на постојаното образование и самообразование.

Библиотеката треба да биде работен кабинет за сите наставни предмети, но и место за информативно, образовна и културна дејност.

Книжниот фонд во библиотеката се зголемува од година во година. Денес тој изнесува 17114 книги и околу 1000 наслови.

Книжниот фонд го сочинуваат: задолжителна училишна лектира, популарно – уметничка и научна литература, општо – политичка литература, енциклопеди, лексикони, речници, атласи, библиографии, периодика и разни весници, списанија и билтени.

Покрај ова библиотеката располага и со аудио – визуелни помагала, аудио и видео ленти, фотографии, грамофонски плочи, DVD-a  и сл.

училишна библиотека гимназија  библиотекарката

Книжниот фонд е стручно обработен, именоинвентиран, сигнатиран и каталогизиран.

Библиотечниот материјал има авторски и (азбучен) каталог.

Книгите се сместени и селектирани по сигнатура, инвентарен број и формат.

Корисници на библиотечниот фонд се учениците и вработените од Гимназијата „Мирче Ацев“. Нивниот број постојано расте и се движи годишно по околу 900 членови.

Учебната 2014 – 2015 година се изврши преуредување на библиотеката со цел таа да биде попријатно престојувалиште и неисцрпен извор на знаење за сите ученици од Гимназијата „Мирче Ацев“ – Прилеп.

 

 

ПРАВИЛА ЗА РАКУВАЊЕ СО КНИГАТА И КОРИСТЕЊЕ НА БИБЛИОТЕКАТА

 • СЕ ЗАМОЛУВА ЧИТАТЕЛОТ, СО ПОЧИТ ДА ГИ СЛЕДИ ПРАВИЛАТА, КОИ ЌЕ ПОМОГНАТ ВО ЗАЧУВУВАЊЕТО И ЗАШТИТАТА НА КНИЖНИОТ ФОНД.
 • СО КНИГАТА РАКУВАЈ ВНИМАТЕЛНО, ТРЕБА И НЕКОЈ ДРУГ ДА ЈА ЧИТА.
 • НЕ ВЛЕЧИ ГИ И НЕ ОШТЕТУВАЈ ГИ КОРИЦИТЕ!
 • НЕ ДОПИРАЈ ЈА КНИГАТА СО ВАЛКАНИ РАЦЕ!
 • НЕ ПИШУВАЈ ПО СТРАНИЦИТЕ ОД КНИГАТА!
 • НЕ ВИТКАЈ ГИ И НЕ ПОДВИТКУВАЈ ГИ СТРАНИЦИТЕ ОД КНИГАТА!
 • ОПОМЕНИ ГО СЕКОЈ ШТО НЕНАМЕРНО ИЛИ НАМЕРНО ЈА ОШТЕТУВА КНИГАТА!
 • КНИГИТЕ ТРЕБА ДА ТРААТ, ЗАТОА ШТО БИБЛИОТЕКАТА ПРЕКУ НИВ ДИШЕ.
 • ПОСТОЈАТ КНИГИ КОИ НЕ СМЕАТ ДА СЕ ИЗНЕСУВААТ ОД БИБЛИОТЕКАТА. НИВ МОЖЕШ ДА ГИ ЧИТАШ ВО ПРОСТОРОТ ОД БИБЛИОТЕКАТА.
 • ПОСЕТУВАЈ ЈА РЕДОВНО БИБЛИОТЕКАТА, ЗА ДА ЗЕМЕШ КНИГА, ДА УЧИШ ВО ТИВКО И СПОКОЈНО КАТЧЕ, ПА ДУРИ И ДА УЧЕСТВУВАШ ВО БИБЛИОТЕКАРСКИТЕ АКТИВНОСТИ!
 • ВО БИБЛИОТЕКАТА СЕКОГАШ МОЖЕШ ДА ПОДАРИШ КНИГА (На пр. прочитана лектира која повеќе не ти е потребна) И НА НЕА СО ГОРДОСТ ДА НАПИШЕШ ДЕКА ТАА Е ТВОЈ ПОДАРОК, ТВОЈ ТРАЕН ПЕЧАТ ШТО ЌЕ ГО ОСТАВИШ ВО БИБЛИОТЕКАТА.

ВИ БЛАГОДАРАМ!

Напишано од проф. Рената Думбалоска

 

 ОД АКТИВНОСТИТЕ НА БИБЛИОТЕКАРКАТА:

- Порака до родителите: На децата треба да има се чита!

- Криза на читањето

 Сите права се задржани. СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп
Copyright © 2010 - 2024
www.gimprilep.edu.mk. All rights reserved.

QR Код
гимназија