МК  |  EN  |  FR  |  DE  

гимназија

Средно општинско училиште

Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп
Официјална веб страна на СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп
facebook logo tviter logo youtube logo vikipedija logo

Физика

 часови по физика casovi po fizika

 

Избери документи за преземање поставени од:

проф. Марина Попоска

проф. Соња Димовска

 

pdf икончеЕластичен осцилатор (за II година) поставено на 20.03.2020 од проф.Марина Попоска

 

pdf икончеКомпозитни материјали (за IV година) поставено на 20.03.2020 од проф.Марина Попоска

 


 

pdf икончеОсновни поими во термодинамика. Внатрешна енергија (Прва година) поставено на 19.05.2020 од проф.Соња Димовска

 

pdf икончеЕлектрични осцилации (Втора година) поставено на 19.05.2020 од проф.Соња Димовска

 

pdf икончеВлажност на воздухот (Прва година) поставено на 18.05.2020 од проф.Соња Димовска

 

pdf икончеНатопување и ненатопување. Капиларни појави (Прва година) поставено на 18.05.2020 од проф.Соња Димовска

 

pdf икончеПовршински напон (Прва година) поставено на 18.05.2020 од проф.Соња Димовска

 

pdf икончеНезаситена и заситена пара (Прва година) поставено на 25.04.2020 од проф.Соња Димовска

 

pdf икончеЕнергија на осцилаторно движење (Втора година) поставено на 25.04.2020 од проф.Соња Димовска

 

pdf икончеСложување на осцилациите (Втора година) поставено на 25.04.2020 од проф.Соња Димовска

 

pdf икончеПридушени,непридушени и присилени осцилации (Втора година) поставено на 25.04.2020 од проф.Соња Димовска

 

pdf икончеИзопроцеси кај гасовите (Прва година) поставено на 10.04.2020 од проф.Соња Димовска

 

pdf икончеРавенка за состојба на идеален гас (Прва година) поставено на 10.04.2020 од проф.Соња Димовска

 

pdf икончеМатематичко и физичко нишало (Втора година) поставено на 10.04.2020 од проф.Соња Димовска

 

pdf икончеОсцилаторно движење Елонгација ,амплитуда и фаза (Втора година) поставено на 02.04.2020 од проф.Соња Димовска

 

pdf икончеБрзина, забрзување, сила и период кај хармониско движење (Втора година) поставено на 02.04.2020 од проф.Соња Димовска

 

pdf икончеОсновна равенка за притисок на идеален гас (Прва година) поставено на 02.04.2020 од проф.Соња Димовска

 

pdf икончеМолекуларно движење и меѓумолекуларни сили Молекуларна градба на супстанците (Прва година) поставено на 02.04.2020 од проф.Соња Димовска

 

pdf икончеВискозност на флуидите (Прва година) поставено на 02.04.2020 од проф.Соња Димовска

 

pdf икончеЗадачи од тема флуиди (Прва година) поставено на 02.04.2020 од проф.Соња Димовска

 

pdf икончеЗадачи за вежбање од криволиниски движења и њутнови закони поставено на 22.01.2020 од проф.Соња Димовска

 

pdf икончеРешенија на задачите за вежбање од криволиниски движења и њутнови закони поставено на 22.01.2020 од проф.Соња Димовска

 

pdf икончеРабота и моќност поставено на 22.01.2020 од проф.Соња Димовска

 

pdf икончеГравитација поставено на 22.01.2020 од проф.Соња Димовска

 

pdf икончеХоризонтален истрел поставено на 21.01.2020 од проф.Соња Димовска

 

pdf икончеСлободно паѓање поставено на 21.01.2020 од проф.Соња Димовска

 

pdf икончеРамномерно забрзано движење поставено на 21.01.2020 од проф.Соња Димовска


Објавено на: 21 Јан 2020

 

Други часови

 


Социологија
Социологија
Проф.Жељко Чупарко


Сите права се задржани. СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп
Copyright © 2010 - 2024
www.gimprilep.edu.mk. All rights reserved.

QR Код
гимназија